Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Dokumenty do pobrania

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodzicówi pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ, obowiązujące od 1 września 2020r.  z naniesionymi zmianami obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022

 (pobierz)

 

Statut SP z oddziałami przedszkolnymi (pobierz)

Zakres pracy profilaktycznej (pobierz) 

PROCEDURY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI (pobierz)

KODEKS UCZNIA (pobierz)

PROCEDURY ZACHOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH (pobierz)

Regulamin zdalnego nauczania (pobierz)

oświadczenie o korzystaniu dziecka z dowozu szkolnego (pobierz)

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 (pobierz)

Plan pracy SP w ZŁejwsi Wielkiej na rok 2023/2024 (pobierz)

Procedury postępowanie w sytuacjach trudnych (pobierz)

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny (pobierz)

deklaracja udziału w programie dla szkół (owoce, mleko) (pobierz)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ (kliknij mnie), załączniki (kliknij mnie)

 

Wewnątrzszkolne ocenianie:

SP I-III  (pobierz)

SP IV-VIII (pobierz)

Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania (pobierz)