Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Standardy ochrony małoletnich są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w szkole są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, stażystów, praktykantów, a także rówieśników.
W dokumencie „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej” zapisane są:

 

1. procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu szkoły oraz rówieśników;

2. zasady dostępu małoletniego do Internetu oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi
i niewłaściwymi treściami;

3. zasady bezpiecznych relacji pracowników szkoły z małoletnimi, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z uczniami.
Zapisy zawarte w dokumencie „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej” obowiązują wszystkich pracowników Szkoły,
w tym stażystów oraz praktykantów oraz podmioty zewnętrzne. Pełne wersje dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły, bibliotece, u pedagogów i psychologa oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem z załącznikami (kliknij mnie)

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - zarządzenie razem z procedurami i zasadami (kliknij mnie)